KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Versiyon: 1.0

Güncelleme Tarihi: 03/05/2021

Veri Sorumlusu: Emar Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Abdi İpekçi Cad. Polat Sarayı No:79/1 Nişantaşı/ İstanbul

Emar Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“Emar”) olarak ticari faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel veriler hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve diğer ilgili veri koruma mevzuatı kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

İşlenen Kişisel Veriler

Toplama Kanalı

İşleme Amaçlarımız

Hukuki Sebep

Emar Olarak Hasta Randevu Süreçlerimiz Kapsamında

Hastalarımızın Aşağıdaki Kişisel Bilgilerini İşlemekteyiz:

·      İsim, Soyisim

·      Telefon Numarası,

·      E-Posta Adresi,

·      Talep Bilgisi

·      Ürün veya Hizmet Alan Kişi Tarafından Beyan Edilen Bilgi

· Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

· İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

· İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

· Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

· Talep / Şikayetlerin Takibi,

·    Sözleşme

·    Meşru Menfaat

Emar Olarak Hasta Görüntüleme/Poliklinik Hizmeti Süreçlerimiz Kapsamında Hastalarımızın Aşağıdaki Kişisel Bilgilerini İşlemekteyiz:

·      İsim, Soyisim,

·      T.C. Kimlik Numarası,

·      Doğum Tarihi,

·      Cinsiyet,

·      Uyruk

·      Telefon Numarası,

·      E-Posta Adresi,

·      Adres Bilgisi,

·      Talep Bilgisi,

·      Fatura Bilgileri,

·      Poliçe Bilgileri

·      Tıbbi Görüntüleme Sonuçları,

·      Tıbbi Görüntüleme Raporları,

·      Sağlık Geçmişi,

·      Sağlık Raporları,

·      Hasta Tarafından Beyan Edilen Bilgi ve Belgeler

·      Görüntüleme Sonuçları

·      Sağlık Kayıtları ve Raporları

·      Matbu Formlar

·    Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

·    Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

·    Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,

·    İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·    İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

·    İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi,

·    Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

·    Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

·    Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

·    Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

·    Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

·    Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·    Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

·    Talep / Şikayetlerin Takibi,

·    Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·    Kanunlarda Öngörülmesi

·   Sözleşme

·   Hukuki Yükümlülük

·   Meşru Menfaat

Emar Olarak Hukuki Süreçler Kapsamında Gerekli Olduğu Durumlarda Aşağıdaki Bilgilerinizi İşleriz

·         Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler,

·         İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler,

·         Dava Dosyasındaki Bilgiler,

·      İhtarname/İhbarname Kapsamındaki Bilgiler

·      Mahkeme Kayıtları

·      Yasal Yazışmalar

·      Resmî Belgeler

· Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

· Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,

· İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·  Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·   Hakkın Tesisi

Emar Olarak Tedarik Süreçlerimiz Kapsamında Tedarikçilerimizin Aşağıdaki Kişisel Bilgilerini İşlemekteyiz:

·         İsim, Soyisim,

·         Vergi Kimlik Numarası,

·         T.C Kimlik Numarası, 

·         İmza Sirküleri Bilgileri,

·         İmza,

·         Vekaletname Bilgileri

·         E-Posta Adresi,

·         Cep Telefonu Numarası,

·         İş Telefonu Numarası,

·         İş Yeri Adresi,

·         İş Yeri İsmi/Ünvanı

·         Fatura, Senet, Çek Bilgileri,

·         Sipariş bilgisi,

·         Talep bilgisi

·         Banka Hesap Bilgileri

·      Tedarikçi Tarafından Beyan Edilen Bilgi ve Belgeler

·      Sözleşmeler

·      Matbu ve Basılı Formlar

·  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi;

·  Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi;

·  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi;

·  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi;

·  Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi;

·  Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi;

·  Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi;

·  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi;

·  Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi;

·  Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·   Kanunlarda Öngörülme

·   Sözleşme

·   Hukuki Yükümlülük

Emar Web Sitesini İşletirken Gerekli Performansı ve İşlevselliği Sağlamak İçin Çerezleri Kullanmamız Gerekiyor.

·      Web sitesi

· Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

· İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

· İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

· Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, 

· Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

· Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

· Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

· Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,

· Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

·   Meşru Menfaat

Emar’ı Ziyaret Ettiğinizde Aşağıdaki Bilgilerinizi İşleriz:

·         CCTV Kayıtları

·      CCTV

· Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

· Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

· Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·   Meşru Menfaat

 

Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki 3. Kişilere Aktarımı

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve Tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışındaki 3. Kişilere Aktarımı.

Kişisel verileriniz, yurt dışına aktarılmamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, öncelikle yasal mevzuatta belirlenen süreler kadar saklanmaktadır. Yasal mevzuatta bir saklama süresi belirlenmemişse; kişisel verilerinizi işleme amacının gerektirdiği süre kadar saklamaktayız. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için varsa yasal mevzuatta yoksa işleme amacına göre belirlenen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin,

   Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

   Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

   Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

   Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

   KVKK mevzuatında öngörülen şartlar kapsamında kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

   Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verileri İlişkin Haklarınızın Kullanımı

Başvurunuzun değerlendirilebilmesi için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’deki şartları taşıması gerekmektedir. İlgili Tebliğ’e www.resmigazete.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi, ilgili Tebliğ’deki şartları taşıması halinde:

  Islak imzalı ve kimliğinizi doğrulamaya yetecek bilgiler ile emar@emar.com.tr adresimize göndererek,

  Islak imzalı ve kimliğinizi doğrulamaya yetecek bilgiler ile Abdi İpekçi Cad. Polat Sarayı No:79/1 Nişantaşı/ İstanbul adresine göndererek,

  Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Emar Sağlık Hizmetleri A.Ş. ‘ye bizzat başvurarak,

  Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle emarsaglik@hs01.kep.tr  kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

Emar Sağlık Hizmetleri A.Ş.’ye iletebilirsiniz

Kişisel Verilerinize İlişkin Yönelttiğiniz Taleplerin Cevaplanma Süresi

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde başvurduğunuz usulle cevaplanır.